ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މާދަޑު "ވިލަގްޒަރ" ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މާދަޑު "ވިލަގްޒަރ" ކިޔާ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ ނަންބަރ 05/450 އ. (18 އޮކްޓޯބަރ 2012) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި "ވިލަގްޒަރ" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 22 މާރިޗު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

17 މާރިޗު 2020
ހޯދާ