މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުން

މި ރަށު މިސްކިތް ތަކުގައި ކުރަންވެފައި ހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ ، މި މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި  ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤު ވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މާރިޗު 18 ވަނަދުވަހުގެ 11.00 ށް އަލިފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 މާރިޗު 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 11.00 ށް އަލިފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ އަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވޭނީ އެއްފަރާތަކަށެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

11 މާރިޗު 2020
ހޯދާ