ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޓޯ ކެމެރާ އާއި އެއާއިގުޅޭ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/39

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-11-20) PSM-ENG /2020/36

 

 

 

 

އިޢުލާން

 

·      ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

                 

                    ޕީއެސްއެމް އަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތަކެތި  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 61 މާރޗް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޕިޢެސްއެމް ހެޑްއޮފީސް (މ.ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) އަށް ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

Model#

Detail

Equipment

Qty

Alpha a7 III

Sony Alpha a7 III Mirrorless Digital Camera with 24-70mm f/2.8 Lens and Accessory Kit

Sony Alpha A7III

1

SEL50M28

Sony FE 50mm f/2.8 Macro Lens

Sony Camera Lens

1

SEL20F18G

Sony FE 20mm f/1.8 G Lens

Sony Camera Lens

1

66-1066141

B+W 55mm MRC 103M ND 0.9 Filter (3-Stop)

ND Filter

1

65-1066157

B+W 67mm SC 106 ND 1.8 Filter (6-Stop)

ND Filter

1

MVH502AH

Manfrotto 502AH Pro Video Head with Flat Base

Video Head

1

MVH502AH

GVM 3D 3-Axis Wireless Carbon Fiber Motorized Slider with Bluetooth Remote (32")

Motorized Video Slider

1

 

 

 

ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާގުޅޭގޮތުން ކަމެއްސާފު ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ،

 

Ø      ޕީއެސްއެމްގެ ފަރާތުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަންބަރުން އެކަމެއް ސާފުކޮށްދެއްވާނެއެވެ

Ø      9915657

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް ، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު:

·         ކުންފުންޏެއްނަމަ

Ø      މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު:ދިވެހި ރުފިޔާއިން: (ތަފްޞީލާއެކު)

Ø      މުއްދަތު: (މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު ނުވަތަ ޑެލިވަރީގެ މުއްދަތު)

Ø      ކޮންޕެނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ:

Ø      ޖީއެސްޓީ/ ޓެކްސް ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ:

 

·         އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ

Ø      މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު:ދިވެހި ރުފިޔާއިން: (ތަފްޞީލާއެކު)

Ø      ޓެކްސްއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ:

Ø      އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ 

ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްވާނެ ޙާލަތްތައް

Ø      އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން

Ø      ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ފޮނުވުން.

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެއަގު ހުށަހަޅާނެގޮތް:

Ø      އަގު ހުށަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ.

Ø      ޖީއެސްޓީ ވަކިން އެގެންއޮންނަންވާނެއެވެ.

 

ޕޮއިންޓްދެވޭނެގޮތް

Ø      މަސައްކަތުގެ ޖުމްލައަގު:      70 ޕޮއިންޓް

Ø      މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު:  20 ޕޮއިންޓް

Ø      މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ:       10 ޕޮއިންޓް

ސުންގަޑި:

Ø      16 މާރޗް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ށް

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން

Ø      ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތީމާކްސް ލިބޭ ފަރާތާ/ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

 

·         ޕްރޮޕޯސަލް  ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ.

·         އެޑްރެސް ކުރަންވާނީ ،ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

·         ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ކަމެއް-

·         ޕްރިކޮއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

·         ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ

·         ރޭޑިޔޯ ބިލްޑިންގް

·         އަމީނީމަގު،މާލެ 20331

                    17 ރަޖަބު 1441    

                            12 މާރޗް 2020   

 

 

12 މާރިޗު 2020
ހޯދާ