ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެެ.ސް.ޓީ.އޯ ހއ.ހޯރަފުށި ފިހާރައިގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެންދެވޭ މުދާ ބޯޓުތަކުން ބާލައިގެން އެސް.ޓީ.އޯ ހއ. ހޯރަފުށި ފިހާރައިގެ ގުދަނުގައި ނުވަތަ ފިހާރައިގެ ފަރާތުން ދައްކާތަނެއްގައި ގުދަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އެސް.ޓީ.އޯހއ.ހޯރަފުށިފިހާރައިގެވިޔަފާރިއަށްގެންދެވޭމުދާބޯޓުތަކުންބާލައިގެންއެސް.ޓީ.އޯހއ. ހޯރަފުށި ފިހާރައިގެގުދަނުގައިނުވަތަފިހާރައިގެފަރާތުންދައްކާތަނެއްގައިގުދަންކުރުމުގެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށްބޭނުންވެއްޖެ.

 

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

މަސައްކަތުގެވެރިފަރާތް:     ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕލކ

 

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު:      01 އަހަރު

 

ރަޖިސްޓަރީކުރުން:       ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ބޭފުޅުން 2020 މާރޗް 18 ވަނަ ދުވަހު 1100 ގެ ކުރިން އެސް.ޓީ.އޯ ހއ. ހޯރަފުށި ފިހާރައަށް ދުރުވެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

 

ބީލަންކަރުދާސްދޫކުރުން:    ރަޖިސްޓަރީ ކުރަައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަންކަރުދާސް ދޫކުރާނީ 2020 މާރޗް 18 ވަނަ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އީމެއިލުންނެވެ.

 

މައުލޫމާތުދިނުން:        ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 2020 މާރޗް 19 ވަނަ ދުވަހު 1400 ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އެސް.ޓީ.އޯ ހއ. ހޯރަފުށި ފިހާރަގައި އޮންނާނެއެވެ.

 

ސުވާލާއިޖަވާބު:        ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ސުވާލުތައް 2020 މާރޗް 22 ވާ ދުވަހުގެ 1000  ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި 2020 މާރޗް 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެއެވެ.

 

ބީލަންކަރުދާސް:        ބީލަންކަރުދާސް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 މާރޗް 26 ވަނަ ދުވަހު 1400 ގައި  އެސް.ޓީ.އޯ ހއ. ހޯރަފުށި ފިހާރަައިގައެވެ.

 

 

އިތުރުމަޢުލޫމާތުހޯއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ:

 

        ފޯނު:3012656 3344262,

 ފެކުސް:  3344633

        އީމެއިލް: [email protected]

       

12 މާރޗް 2020

12 މާރިޗު 2020
ހޯދާ