މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓް

އިޢުލާން

މަޤާމު:

ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01 (އެކެއް)

ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު:

6 މަސްދުވަސް

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީ، ކ. މާލެ

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

މަހަކު -/40،000 (ސާޅީސްހާސް) ރުފިޔާ

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

1-      މި މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި މި މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" (ޓީ.އޯ.އާރް) މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މާރިޗު 26 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އެޑްރެހަށް އެޕްލިކޭޝަންތައް ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަންއާއެކު ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަނަވަރު، އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)، އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ޤާބިލުކަން އަންގައިދޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ

އަމީނީމަގު،

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު: 7384892

އީ-މެއިލް:    [email protected]

ވެބްސައިޓް: www.mlsa.gov.mv

އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ، 2020 މާރިޗު 29 އާއި 2020 އޭޕްރީލް 16 އާއި ދެމެދު، މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ (އަމީނީމަގު، މާފަންނު / މާލެ) ގައެވެ. 

17 ރަޖަބު 1441

12 މާރިޗު 2020

12 މާރިޗު 2020
ހޯދާ