ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށު އީސާނާޢިބު މަގު 50 ފޫޓަށް ފުޅާކުރުމަށް ހޭރި ޖަހާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަލައޮޅުތަކުގެ ވެރިފަރާތްތައް  ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި އަލައޮޅުތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން 18 މާރިޗު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން ލިޔުމަކުން މިއިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

12 މާރިޗު 2020
ހޯދާ