ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް މއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރ (IUL) 415/415/2020/27 (23 ފެބްރުއަރީ 2020) ގެ އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީވެ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  އިޢުލާން

 ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް މއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރ (IUL) 415/415/2020/27  (23 ފެބްރުއަރީ 2020) ގެ އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީވެ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.    

 ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

 

އަދަދު

ތަފްސީލް

20

ޑަބަލްޓޭޕް

30

ޕާރމަނެންޓް މާކަރ

100

ހައިލައިޓަރސް

200

ސިޓީއުރަ 3×8

50

ނޯޓް ފޮތް

40

މާސްކިންގް ޓޭޕް

30

ސެލޯޓޭޕް (ބޮޑު)

50

ކްލިޕްބޯޑު

20

ކަތުރު

20

ޕޭޕަރ ކަޓަރ

20

ޝާރޕްނަރ

30

ވައިޓްގްލޫ (މެދުސައިޒް)

30

ގްލޫސްޓިކް

20

މޮނީޓަރ ފޮތް (500 ސަފްޙާ)

20

ލޮގްފޮތް (500 ސަފްޙާ)

150

ސްޓިކީނޯޓް (މިކްސްކަލަރޑް ބަންޑަލް)

 

އަދަދު

ތަފްސީލް

200

ޕޭޕާރ ކްލިޕް ފައިލް

200

A4 ސީޓީ އުރަ

20

ސޮފްޓް ބޯޑު ޕިން

100

ބޯލްޕޮއިންޓް ނޫގަލަން

50

ސްޓެޕްލަރ

100

ފަންސުރު

100

ބޯލްޕޮއިންޓް ރަތް ގަލަން

50

ސޮއި ގަލަން

100

ޕޭޕަރ ކްލިޕްސް ފޮށި

50

ސޮއި ގަލަން

100

ޕޭޕަރ ކްލިޕްސް ފޮށި

300

A4 ރީމް

30

ރަބަރު

25

ޕަންޗަރ (ބޮޑު)

10

ނޫ ސްޓޭމްޕް  ޕެޑް (އާރޓް ލައިން)

10

ފަތިގަނޑ

 

 

 

 

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި އިދާރާ އަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

12 މާރިޗު 2020

ބުރާސްފަތި

10:30 (ހެނދުނު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

 16 މާރިޗު 2020

ހޯމަ 

10:30 (ހެނދުނު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

    

މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ޙިސާބާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.                    

 

09 މާރިޗު 2020
ހޯދާ