ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯޑިންގ އަދި އިގިރޭސި ބަސް ކިވައިދިނުމަށް އިމާރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯޑިންގ އަދި އިގިރޭސި ބަސް ކިވައިދިނުމަށް އިމާރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ:

       މިރަށުގައި އުގައިލު ޕައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯޑިން އަދި އިނގިރޭސި ބަސް ކިޔަވައި ދިނުމަށްޓަކައި ކްލާސްތައް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ އިމާރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރެވުނު ނަންބަރ. (20.02.2020) (IUL)407/2020/11 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީއާއި އަދި ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާތީ އެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް ބާޠިލްކޮށް އަލުން މިކަމަށް ސައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

       ވީމާ، މި ދެންނެވި ކްލާސްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން 20 ކުދިންގެ ޖާގަ ލިބޭ ތަނެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 10.30 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށް ފަހު 2020 މާރޗް 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 13.00 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެއެވެ.

09 މާރިޗު 2020
ހޯދާ