ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

އިޢުލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު    

             މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  1. މިއިދާރާއިން ދައްކާ ތަނެއްގައި ތަސްވީރު އަތިރީގައި ވަޅެއް ރާނައި ފައްތައި، ފެންވެރޭނެ ގޮތައް މާގަނޑެއް ހަރުކުރުން.
  2. ފެން މޯޓަރު ބެހެއްޓުމަށް ތަންކޮޅެއް ރާނައި، ކަރަންޓް ވައިރު މޯޓަރަށް ގުޅައި، ފެންވަރާން ހުންނާނެ ތަޅުންކޮޅެއް އަޅައި ތަށިމުށިޖެހުން.

          ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

17 މާރިޗު 2020  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00

29 މާރިޗު 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00

 

            މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

                    14 ރަޖަބު 1441

09 މާރިޗު 2020
ހޯދާ