ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައިއެސް ޑީބީޓީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ނ.މަނަދޫން ޕީއެސްއެމްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ސާފްކުރުމާއި ކަރަންޓްލުމާއި ފެންވަޅު ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/30

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-08-20) PSM-GA /2019/159

 

 

 

އިޢުލާން

އައިއެސް ޑީބީޓީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ނ.މަނަދޫން ޕީއެސްއެމްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ސާފްކުރުމާއި ކަރަންޓްލުމާއި ފެންވަޅު ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

 • ·      މަސައްކަތާގުޅޭ ތަފްޞީލް

         އައިއެސްޑީބީޓީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނ.މަނަދޫން ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިފައިވާ ބިން ސާފްކުރުމާއި ކަރަންޓްލުމާއި ، ފެންވަޅު ބަހައްޓައިދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް މި މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

             ނ.މަނަދޫގައިވާ މިބިން ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދައްކާނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުންނެވެ. އެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އަޙުމަދު ރިޝާދު 9919744  ނަންބަރު ފޯނަށް  ގުޅުއްވުމުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން '' ބިން'' ދެއްކުމުގެ އިންތިޘާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

 • ·   ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ނ.މަނަދޫން އައިއެސްޑީބީޓީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ޕީއެސްއެމްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 15000 (ފަނަރަހާސް ) އަކަފޫޓްގެ ބިން ސާފް ކުރުމާއި ކަރަންޓް ލުމާއި ، ފެންވަޅު ބެހެއްޓުމުގެ  ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި

 

 • ·   ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

               

ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާގުޅޭގޮތުން ކަމެއްސާފު ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ،

 

 • ޕީއެސްއެމްގެ ފަރާތުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަންބަރުން އެކަމެއް ސާފުކޮށްދެއްވާނެއެވެ.
 • 7905785 އަލީ ސަލީމް

ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް ، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު:

 • ·         ކުންފުންޏެއްނަމަ
 • މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު: ދިވެހި ރުފިޔާއިން: (ތަފްޞީލާއެކު)
 • މުއްދަތު: (މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު ނުވަތަ ޑެލިވަރީގެ މުއްދަތު)
 • ކޮންޕެނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ:
 • ޖީއެސްޓީ/ ޓެކްސް ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ:

 

 • ·         އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ
 • މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު: ދިވެހި ރުފިޔާއިން: (ތަފްޞީލާއެކު)
 • ޓެކްސްއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ:
 • އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ:
 • ތަޖުރިބާ ލިޔުންތައް:

 

ކޯޓޭޝަން ބާޠިލްވާނެ ޙާލަތްތައް

 • އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން
 • ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ފޮނުވުން.

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެއަގު ހުށަހަޅާނެގޮތް:

 • އަގު ހުށަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ.
 • ޖީއެސްޓީ ވަކިން އެގެންއޮންނަންވާނެއެވެ.

 

ޕޮއިންޓްދެވޭނެގޮތް

 • މަސައްކަތުގެ ޖުމްލައަގު:      60 ޕޮއިންޓް
 • މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު:  30 ޕޮއިންޓް
 • މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ:       10 ޕޮއިންޓް

ސުންގަޑި:

 • (12 މާރޗް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިންނެވެ.

އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް:

 • މި މަސައްކަތަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކޯޓޭޝަން ތައް މިކުންފުނީގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައި އިވެލުއޭޓްކޮށް ، އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން

 • ކޯޓޭޝަންތައް ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތީމާކްސް ލިބޭ ފަރާތާ/ ފަރާތްތަކާ މަސއްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މެއިލް އިން ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާނަމަ، އެޑްރެސް އެޑްރެސް:

 

ކޯޓޭޝަން : ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ފޮނުވާނަމަ،ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި "ނ.މަނަދޫ ޕީއެސްއެމްގެ ބިންސާފްކޮށް، ބިމުގައި ކަރަންޓްލުމާއި، ބިމުގައި ފެންވަޅު ބެހެއްޓުމަށް އެދި" މިހެން ލިޔެ މާފަންނު ރޭޑިޔޯ ބިލްޑިންގ ރިސެޕްޝަން ކައުންޓަރަށް (12 މާރޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެކުރިން) ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

                    09 ރަޖަބު   1441    

                     04 މާރޗް 2020  

08 މާރިޗު 2020
ހޯދާ