ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލަށް ޓީޗަރުން ބޭނުންވެއްޖެ

                                          ނަމްބަރ: 254/254/2020/11(IUL)

އިޢުލާން

 

ހއ.ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލަށް ޓީޗަރުން ބޭނުންވެއްޖެ.

  • ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
  • ފެންވަރު: ޖީ ސީ އޯލަވެލް ނިއްމާފައިވުން
  • އެލަވަންސް : -/1000 (އެއްހާސް ރުފިޔާ)
  • މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: 2 ގަޑި އިރު، ހަފްތާއަކު 5 ދުވަސް އަދި މީގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހޭދަވާ ވަގުތު ތަކުގައި.

ވީމާ މިމަޤާމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 11 މާޗް 2020 ވަނަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން ތަކަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ އަކާއިއެކު ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވޭނީ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

08 މާރިޗު 2020
ހޯދާ