ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބޭނުމަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 05 ޖުލައި 2020 0938 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

  1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 10 މޮނީޓަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.
  2. ބީލަމަށް ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 22 މާރިޗު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10.00 ގައެވެ.
  3. މިބީލަމާއި ގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއިއެކު ވާނީ އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައެވެ.
  4. މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 19 މާރިޗު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

ބުރުޒު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3027802 / 3307701

05 މާރިޗު 2020
ހޯދާ