ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އުތުރު ފަރާތު މަގުގައި ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުން މަޑުކޮށްލުމަށް ހިޔާއެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

 

 

 

ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިންނަވަރު،ދިވެހިރާއްޖެ.

 

އިޢުލާން

 

 

ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އުތުރު ފަރާތު މަގުގައި ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުން މަޑުކޮށްލުމަށް ހިޔާއެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

                 

                ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އުތުރު ފަރާތު މަގުގައި ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުން މަޑުކޮށްލުމަށް، ކައުންސިލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހިޔާއެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

         މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 08 މާރިޗު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00ން މެންދުރުފަހު 14:00އަށް ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

         ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 މާރިޗު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އުތުރު ފަރާތު މަގުގައި ހިޔާއެއް އެޅުމާއިބެހޭ" މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

              މިކަމާބެހޭގޮތުން ގަޑިޖެހުމުގެފަހުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނުވާ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

                        10  G 1441

                             05 މާރިޗު 2020

 

05 މާރިޗު 2020
ހޯދާ