މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ތައް ކުނިކަހައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

    

     މިރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ތައް ކުނިކަހައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ .

     މިރަށުގެ އިޖުތިމަޢީ ސަރަޙައްދު ތައް 12 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މާރިޗު 10 ވަނަދުވަހުގެ 11.00 ށް އަލިފުށީ ކައުންސިލުގެ  އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 މާރިޗު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 11.00 ށް އަލިފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރައަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅުއްވަން ބަދަލުގައި އެހެންބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމަ ސިޓީއަކާއި އެކު ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

08 ރަޖަބު   1441

03 މާރިޗު   2019

03 މާރިޗު 2020
ހޯދާ