ކޮނޑޭ ސްކޫލް، ގއ.ކޮނޑޭ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮނޑޭ ސުކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

 • ކޮނޑޭ ސުކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން،  02 މާރިޗު 2020 އިން 08 މާރިޗު 2020 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 09 މާރިޗު 2020ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
 • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 08 މާރިޗު 2020 ވަނަ ދުވަހު 14:00 ގައި ކޮނޑޭ ސުކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ.
 • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 15 މާރިޗު 2020 ވަނަ ދުވަހު 14:00 ގައި ކޮނޑޭ ސުކޫލުގައެވެ.
 • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 • ކޮނޑޭ ސުކޫލް
 • ގއ.ކޮނޑޭ، ދިވެހިރާއްޖެ.
 • ފޯން: 6820097، 9997547
 • އީ-މެއިލް: [email protected]
 • ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]
02 މާރިޗު 2020
ހޯދާ