މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 300، 500 އަދި 700 މީހުންގެ ޖާގާއިގެ މިސްކިތްތަކެއް ކުރަހައި، ބީ.އޯ.ކިއު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 300، 500 އަދި 700 މީހުންގެ ޖާގާއިގެ މިސްކިތްތަކެއް ކުރަހައި، ބީ.އޯ.ކިއު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި މިނިސްޓްރީން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 300، 500 އަދި 700 މީހުންގެ ޖާގާއިގެ މިސްކިތްތަކެއް ކުރަހައި، ބީ.އޯ.ކިއު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ޕްރީބިޑް މީޓިންގގައި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ލިބިގަތުމަކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަން

02 މާރިޗު 2020 އިން

08 މާރިޗު 2020 ގެ 09:30 ގެ ނިޔަލަށް

ޕްރީ ބިޑްމީޓިން

މިނިސްޓްރީގެ މީޓިންގރޫމް 1

08 މާރިޗު 2020 ގެ 10:00 ގައި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީގެ މީޓިންގރޫމް 1

15 މާރިޗު 2020 ގެ 10:00 ގައި

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން އޮންނާނީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ހެނދުނު 09:00 ން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަނުގައެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގއަށް ހާޒިރުވުމާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ([email protected]) އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ 3020261، 3030286، 3020212 ނަންބަރާ ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

                                    7  رَجَبُ 1441

02 މާރިޗު 2020
ހޯދާ