ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީލިންގމައުންޓް އެއަރކޯން ނަގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

ނަންބަރު: Q10C-A/2020/1

 

 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

              މިކޯޓުގެ އިދާރީބައިގައި ހަރުކޮށްފައިވާ 24000 ބީޓީޔޫގެ ސީލިންގމައުންޓް އެއަރކޯން ނަގައި  24000 ބީޓީޔޫގެ ސީލިންގމައުންޓް އައު އެއަރކޯނެއް ގަނެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

           ވީމާ، މިމަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށްއެދޭ ފަރާތްތަކުން 12 މާރިޗު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 15 މާރިޗު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެދުނު، 11:00 އަށް މިކޯޓަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

06 ރަޖަބު 1441

01 މާރިޗު 2020

 

 

                                 ޙުސައިން ޝިޔާމް

 ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

01 މާރިޗު 2020
ހޯދާ