މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން              

            ތިރީގައި މަޢުލޫމާތުދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. 

 

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ސައިކަލް

A0I6183

ސައިކަލް

A0C1083

ޓްރަކް

C2A2659

ސައިކަލް

A0A2059

ސައިކަލް

A0E6829

ސައިކަލް

A0C2806

ސައިކަލް

A0B9313

ސައިކަލް

A1A2068

ސައިކަލް

A0J1304

ސައިކަލް

A0E4025

ވޭން

B1A2995

ސައިކަލް

A0A8400

ސައިކަލް

A0E8469

ސައިކަލް

A0D3253

ވޭން

B1A6638

ސައިކަލް

A0A2881

ކާރު

B1A4413

ވޭން

B1A1562

ސައިކަލް

A0G2316

ސައިކަލް

A0J2894

ސައިކަލް

A0C4740

ސައިކަލް

A0B7666

ސައިކަލް

A0C1132

ސައިކަލް

A0J4075

ސައިކަލް

A0A4218

ސައިކަލް

A0F6548

ސައިކަލް

A0D5518

ސައިކަލް

A0F2958

ސައިކަލް

A0H8956

ވޭން

B1A8352

ސައިކަލް

A1A2955

ކާރު

B1B2571

ސައިކަލް

A0K1319

ޕިކަޕް

C2A2250

ސައިކަލް

A0E3171

ސައިކަލް

A0C9274

ސައިކަލް

A0C7390

ކެރޭން

V1A2481

ސައިކަލް

A0I2631

ސައިކަލް

A0G3421

ސައިކަލް

A0G3270

ސައިކަލް

A0H8301

ސައިކަލް

A0E4536

ސައިކަލް

A0E4585

ސައިކަލް

A0F6195

ޓްރައިސައިކަލް

C3A1494

ސައިކަލް

A0E5481

ސައިކަލް

A0F7829

 

   ވީމާ، މިއުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާފަރާތެއްވާނަމަ،10 މާރޗް 2020 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

                              02 ރަޖަބު   1441        

                              27 ފެބްރުއަރީ 2020 

27 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ