ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ މިސްކިތްތަކަށް 6 މަސް ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރ (IUL)415/415/2020/23 ) 16 ފެބްރުއަރީ 2020) ގެ އިޢުލާނަށް އެކަށިގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީވެ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްއަލުން އިއުލާންކުރަމެވެ.

އިޢުލާން

 ތިނަދޫ މިސްކިތްތަކަށް  6 މަސް ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރ (IUL)415/415/2020/23   ) 16 ފެބްރުއަރީ 2020) ގެ އިޢުލާނަށް އެކަށިގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީވެ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްއަލުން އިއުލާންކުރަމެވެ.    

 ތިނަދޫ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ 6 މަސް ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

 

 

އަދަދު

ތަފްސީލް

80

ބޮޑި ކަޓަރު ތިލަ

20

ކަޓަރު (ވިނަ ކޮށާ)  ބޮޑު

50

ވައިޕަރ (ބޮޑު)

50

ވައިޕަރ (ކުޑަ)

30

ޖަސްޓްގަނޑު (އަތްގަނޑުލީ ބޮޑު)

70

ފުޅި ޝެލްޓެކްސް (ބޮޑު) ހިޓް

50

ފައިފުހި (މިސްކިތު އެތެރޭގައި އަޅާ)

20

ފައިފުހި (ރަބަރު)

30

ޖަސްޓްގަނޑު (ކުދި ފިހިގަނޑާ އެކު ހުންނަ)

800

ފޫޓް މަޑު ހޮޅި (ނޫކުލަ) ފެންޖަހާ ހޮޅި 0.5"

 

އަދަދު

ތަފްސީލް

100

ޕޯސްލިން ((800ML

100

ސޯކްލިން (ޓައިލްކްލީނަރ) ބޮޑު

100

އެއާފްރެޝްނަރ (ސްޓެލާ އޮރެންޖް/ ލެމަން) ބޮޑު ފުޅި

20

މޮޕް ބޮޑު (3 ނުވަތަ 4 ފޫޓު ފުޅާ)

60

މޮޕް

60

ފިހިގަނޑު (މޮޅު)

80

މަށަންދަތި (މޮޅު)

20

ތުވާލި

 

 

 

 

 

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި އިދާރާ އަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

04 މާރިޗު 2020

ބުދަ

13:30 (މެންދުރު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

10 މާރިޗު 2020

އަންގާރާ 

 13:30 (މެންދުރު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

    

މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ޙިސާބާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.                    

27 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ