ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަމަޟާންމަހު ޓީވިއެމުން ގެނެސްދިނުމަށް ޤަސްތުކުރާ ވާދަވެރި ކަސްރަތު މުބާރާތެއް ރާވާ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި އިޢުލާންވަނީ 27 ފެބުރުވަރީ 2020 1214 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/25

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-07-20) PSM-TV-Pro /2020/12

 

 

 

އިޢުލާން

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

                         1441 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ޓީވިއެމުން ގެނެސްދިނުމަށް ޤަސްތުކުރާ ވާދަވެރި ކަސްރަތު މުބާރާތެއް ރާވާ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމަށް ބޭނުންވަނީ، މިފަދަ މުބާރާތް ރާވާ ހިންގުމުގެ ހުނަރުހުރި ފަރާތެކެވެ.

                        ވީމާ، މިކުންފުނިންދޭ މަޢުލޫމާތާއެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކުންފުނިން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޕީ.އެސް.އެމްގެ  ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) އަށް 03 މާރޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 09 މާރޗް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޕީ.އެސް.އެމް ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯބިލްޑިންގ) އަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                        ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާއިރު މިކަމަށް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދޫކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރައްވައި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

12 ރަޖަބް 1441                                 

                       26 ފެބްރުއަރީ 2020                                   

27 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ