ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓޯނަރ އަދި ޑްރަމް ހޯދުމާ ގުޅޭ

ޓޯނަރ އަދި ޑްރަމް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު F/2020/22 (27 ޖަނަވަރީ 2020) ނޯޓިސް އާއި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތީ މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

އަދަދު

ތަކެތި

03

ޓޯނަރ Xerox 5330

03

ޑްރަމް Xerox 5330

 

މި ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދިމަރާމާތާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

25 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ