ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/22

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-01-20) PSM-GA /2019/396

 

 

 

އިޢުލާން

  • ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްކުރެވުނުކަން އެންގުން

                އައިއެސްޑީބީޓީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވިލިމާލެ އިން ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަސް ކަނޑައި ބިންސާފްކޮށް، ބިންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL) PSM-FP/ PSM/2020/01 ނަންބަރ އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ.

                މިޕްރޮޕޯސަލްތައް ބާޠިލް ކޮށްފައިވަނީ، މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިންއިރު '' ސާފްކުރުމަށްދިން ބިމުގެ އޭރިޔާ''  (ޕްރޮޕޯސަލްހުށަހެޅިފަހުން) ކުޑަކުރުމަށް މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ފަރާތުން  ނިންމަވާފައިވުމުގެ ސަބަބުންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

                             24 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1441     

                             18 ފެބްރުއަރީ 2020     

20 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ