ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަރުވާ އަށް ރުއް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކިރިވޭދެ މަގާއި ވަލިފަންނު މަގާއި ދެމެދު ނަންބަރު 1 އިން 37 އަށް ޖަހާފައިވާ ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިރުއްތައް ވަރުވާ އަށް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 27 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދަރާގެ ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ ސެކްޝަން އަށް ވަޑައިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު 05 މާރިޗް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.  

19 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ