އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން (ބަނދަރު މިސްކިތް) ގައި ކުލަލުމާއި ކާޕެޓް އެޅުމާއި ގުޅޭ

އުކުޅަހު މަސްޖިދުލް ފުރްޤާން (ބަނދަރު މިސްކިތް) ގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުލަދަވާދުލުމާއި، މަރާމާތު ކުރުމުގެ ބައެއް ކަހަލަ މަސައްކަތާއި، ކާޕެޓް އާއި، ސޮފްޓްމެޓް ދިނުމުން ކާޕެޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން  ކުރި ނަންބަރ (IUL)341-ADMN/341/2020/4 (13 ޖެނުއަރީ 2020) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާވަރަށް ތަރުހީބު ލިބިފައި ނުވާތީ އެ އިއުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާނު ކުރަމެވެ.

ވީމާ މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމައް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުން 2020 ފެބްރުއަރީ 24  ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11:30 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމައްފަހު 2020 މާރިޗު 04 ވާ ބުދަދުވަހު 11:30 އަށް ކައުންސިލަށް ދުރުވެ އަންދާޒީ ހިސާބް ހުށައެޅުވުން އެދެމެވެ.

ބިޑް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ، މި އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމުންނެވެ. މި ދެންނެވި ފޯމް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބިޑް ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބިޑްތައްޔާރުކުރުމަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށެވެ. 

މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބިޑް ކެނޑުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ގަޑީގައި މި އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ. އަދި ބިޑް ކެނޑުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގެންނެވޭނަމަ ސިޓީއަކާއެކު ބަދަލުގައި އެހެން ބޭފުޅަކު  ފޮނުވިދާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 ވީމާ،މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

18 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ