ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ. އުލިގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އެއަރ ކޮންޑިޝަން ހޯދުމާ ގުޅޭ

މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓިސް:

މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

އަދަދު

ތަކެތި

01

12000 ބީޓީޔޫ އެއަރ ކޮންޑިޝަން

 

މި މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

17 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ