މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

 

        ހ. ޓޫ ސްޓަރގައި ހުރި މި ކުންފުނީގެ މައި ޢިމާރާތުގެ (ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ) 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް (28 ޖަނަވަރީ 2020)ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 08/ADM-HR/MPL/IUlAAN/2020  ޢިއުލާން ބާތިލް ކުރި ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

17 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ