ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްޖިދުލްއަންސާރު މިސްކިތުގެ އިމާރާތަށް ބަދަލުގެނެސް ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމާއިބެހޭ؛

މިކައުންސިލް އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، މިރަށު މަސްޖިދުލް އަންސާރު މިސްކިތުގެ  އިމާރާތަށް ބަދަލުގެނެސް މިސްކިތުގެ ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، މި މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ތިރީގައިމިވާ ގަޑިތަކުގައި މިއިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

2020 ފެބުރުއަރީ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

2020 ފެބުރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:15 ގައި

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

13 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ