ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ:

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކަރަންކާގެ ގޯޅީގައި މަލްއަތިގެދަރު ގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮތް 728.2 އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި އެބިމުގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވަ ފަރާތްތަކުން 20 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 އަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓި ކައުންސިލް އިދަރާގެ ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ ސެކްޝަން އަށް ވަޑައިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު 23 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

16 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ