ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެހިކަލް މަރާމާތު ކުރުން

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/20

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-05-20) PSM-GA /2019/356

 

 

 

އިޢުލާން

  • ·      ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

               ޕަބްލިކް ސާރވީސް މީޑިއާ ގައި  މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ވޭނުގައި ހަރުކުރުމަށް، ގިއަރ ބޮކްސް އެއް ހޯދައި، އަދި އެ ގިއަރ ބޮކްސް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުން (IUL) PSM-FP/ PSM/2020/16 ނަންބަރ އިޢުލާނާގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށެހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

               މިވޭނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު (އެއްގަމުއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ) މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

               ވީމާ، މިގިއަރ ބޮކްސް، ހޯދައި، އަދިއިންސްޓޯލްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ  ފަރާތްތަކުން އަގު ހުށަހެޅުއްވާއިރު ،އާގިއަރ ބޮކްސް އެއް ވިއްކާނެ އަގާއި ، ހަރުކޮށްދިނުމުގެއަގު އަދި  ސެކަންޑް ހޭންޑް  ގިއަރ ބޮކްސް ވިއްކާއަގާއި ،ހަރުކޮށްދިނުމުގެ އަގުތައް ވަކިން ހިމަނާފައި ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. އާގިއަރ ބޮކްސްއެއް ވިއްކުމަށް / ސެކަންޑްހޭންޑް ގިއަރ ބޮކްސްއެއް ވިއްކުމަށް  މިއިންކޮންމެ ، އެކައްޗަކަށް އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސްވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

  • މިވޭން ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް 01 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 12 ފެބްރުއަރީ 2020 ށް  ކޮންމެދުވަހަކުވެސް މެންދުރުފަހު، 16:00 ން 18:00 ށް ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.
  •  މިވޭން އޮންނާނީ ޓީވީމޯލްޑިވްސް ގޯތިތެރޭގައެވެ.

އިތުރުމަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުން:

 

  • ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާގުޅޭ ގޮތުން ކަމެއް ސާފު ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ،ޕީއެސްއެމްގެ 3000290  ނަންބަރަށް ގުޅާލުމުން  އެކަމެއް ސާފުކޮށްދެއްވާނެއެވެ.އަދި ވޭން ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހޭނެއެވެ.

 

 

އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  ފުރިހަމަ ކޮށް ކޮޓޭޝަން(ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް ) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

-  އަގު: ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަންގައި މަސައްކަތުގެ އަގު، ދިވެހިރުފިޔާއިން މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު، ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު ހިމަނައިފައިވުން.

- ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރީކޮޕީ: ޖީއެސްޓީ/ޓެކްސް ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ:

- އަމިއްލަފަރުދެއްނަމަ، އައިޑީކާޑްކޮޕީ: ޓެކްސްއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ،ސެޓްފިކެޓްކޮޕީ:ނުކުރާނަމަ، އެކަންއެގޭނެ ލިޔުމެއް،

 

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުޞޫލް:

  • މަސައްކަތުގެއަގު:  80 ޕޮއިންޓް
  • މުއްދަތު:       15 ޕޮއިންޓް
  • ތަޖްރިބާ:       5  ޕޮއިންޓް

އަގުހުށަހަޅަންވީ ތަނާއި، ތާރީޚާއިގަޑި:

  • 13 ފެބްރުއަރީ 2020
  • 14:00 ށް
  • މ.ރޭޑިއޯބިލްޑިންގ / އަމީނީމަގު،މާލެ

 

                    15 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1441 

                     09 ފެބްރުއަރީ 2020 

10 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ