އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 އެޕްރީލް 04 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ލ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

ނަންބަރު:A)CA-2020/083)

އިޢުލާން

 

2020 އެޕްރީލް 04 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ލ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

304

O1.1

ލ. އިސްދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިސްދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. އިސްދޫ،

އިސްދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

305

O2.1

ލ. ދަނބިދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ދަނބިދޫ،

ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

306

O3.1

ލ. މާބައިދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާބައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. މާބައިދޫ،

ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކްލާސްރޫމްގައި

307

O4.1

ލ. މުންޑޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މުންޑޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. މުންޑޫ،

މުންޑޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

308

O5.1

ލ. ގަން-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު ތުނޑީއަވަށު މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ގަން،

ވިލާކޮލެޖް ލ. ގަން ކެމްޕަސްގެ ހޯލްގައި

309

O5.2

ލ. ގަން-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު މަތިމަރަދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ގަން،

ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި 

310

O5.3

ލ. ގަން-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު މުކުރިމަގު އަވަށު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ގަން،

މުކުރިމަގު ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

311

O5.4

ލ. ގަން-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައިވާ މީހުންނާއި (ލ.ކަޅައިދޫ، ލ. މުންޑޫ، ލ. މާބައިދޫ، ގއ. ދިޔަދޫ އިން ލ.ގަމަށް ބަދަލުކުރި) ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. ގަން،

އިހައްދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

312

O6.1

ލ. މާވަށް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާވަށު ރަށްދެބައިމަގުގެ ދެކުނުން، ގުލްޝަނީމަގުގެ އިރުމަތީގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. މާވަށް،

މާވަށު ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

313

O6.2

ލ. މާވަށް-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާވަށު ރަށްދެބައިމަގުގެ އުތުރުން، ގުލްޝަނީމަގުގެ ހުޅަނގުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. މާވަށް،

މާވަށު އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި

314

O7.1

ލ. ފޮނަދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮނަދޫ ރަށްވެހިމަގުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ،

ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިރީގައި

315

O7.2

ލ. ފޮނަދޫ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮނަދޫ ޢާއިލީ ހިނގުމާއި ރަށްވެހިމަގުގެ ދެމެދުގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ،

މެދުއަވަށު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި

316

O7.3

ލ. ފޮނަދޫ-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮނަދޫ ޢާއިލީ ހިނގުމުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ،

ކުރިގަމު އަވަށު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި

317

O9.1

ލ. މާމެންދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާމެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. މާމެންދޫ،

މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

318

O10.1

ލ. ހިތަދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިތަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ހިތަދޫ،

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

319

O11.1

ލ. ކުނަހަންދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ކުނަހަންދޫ،

ކުނަހަންދޫ ސްކޫލްގެ 2 ކްލާސްރޫމްގައި

320

O12.1

ލ. ކަލައިދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަލައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ކަލައިދޫ،

ކަލައިދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

16 ޖުމާދަލް އާޚިރާ 1441

 

 

 

10 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ