މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް - ރ. އަނގޮޅިތީމުގައި ޓޫރިސްޓް ވިޒިޓަރ ސެންޓަރ ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ރ. އަނގޮޅިތީމުގައި މި މިނިސްޓްރީއިން ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓޫރިސްޓް ވިޒިޓަރ ސެންޓަރ މި މިނިސްޓްރީއިން ދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު IUL)88-B/88/2019/35) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް، ރ. އަނގޮޅިތީމުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓޫރިސްޓް ވިޒިޓަރ ސެންޓަރ ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 10 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 13 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

06 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ