މުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބެޑްމިންޓަން ކޯޗްކޮށްދިނުމާއި، ޓީމްތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

`

 

މުލަކު ސްކޫލް                       

މ.މުލައް                                                                                  ނަންބަރު:GS166/IUL/2020/003      

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

ބެޑްމިންޓަން ކޯޗްކޮށްދިނުމާއި، ޓީމްތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ:

 

1         މިސްކޫލުގެ ބެޑްމިންޓަން ކުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް ބެޑްމިންޓަން ކޯޗްކޮށްދިނުމާއި، ބެޑްމިންޓަން ޓީމްތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

2         މިބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2020 ފެބުރުވަރީ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލުގައެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކަށެވެ.

3         މިބީލަމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2020 ފެބުރުވަރީ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

4         ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ފެބުރުވަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކޫލުގައެވެ.

5         އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ނޯޓް: މި މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރ GS166/IUL/2020/01 (20 ޖެނުއަރީ 2020) އަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް ބިޑްހުށައަޅާފައި ނުވާތީވެ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވުނު ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މުލަކު ސްކޫލް

ޗާންދަނީމަގު، މ. މުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  7952903  ,  7988183

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ-މެއިލް: -

 

11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

05 ފެބުރުވަރީ 2020

05 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ