ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

މަޤާމް :އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު                 

މަޤާމް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

އަސާސީ މުސާރަ

-/5,500 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

-/2,500 ރުފިޔާ

މަޤާމުގެ ރޭންކް

އޭއެސް 7

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ފައިނޭންސް އެންޑް ރެވެނިއު

މަޤާމުގެ ބާވަތް

01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް

 • މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިތުރު 1 އަހަރު ދުވަހަށް އެއްބަސްވުން އާ ކުރެވޭނެއެވެ.

މަޤާމުގެ ޝަރުތު:

 • ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން 4 (ހަތަރެއް) މާއްދާއިން ފާސްވުމާއެކު ދާއިރާއިން 1(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން 2 (ދޭއް) މާއްދާއިން ފާސްވުމާއެކު ދާއިރާއިން 4 (ހަތަރު) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން 4 (ހަތަރު)  މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު ދާއިރާއިން 2 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ ދާއިރާއިން 3 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ  ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 • އެކި ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުން ލިބޭ ރިކްއެސްޓާއި ހުއްދަ ފޯމާއި ސްޓޭޝަންތައް ވަކިން އަދި ރިކުއެސްޓްގަ ހުންނަ ތަކެތި ވަކިވަކިން އެންޓްރީކޮށް ވެރިއެއްގެ ސޮއި ހޯދުމަށްފަހު އެންޓްރީން ކެނޑުމަށްފަހު ޕްރޮކިއުމެންޓާއި ރިކުއެސްޓް ހަވާލުކުރުން.
 • އިންވޮއިސް އަދި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 • ސޮއި ހޯދުމަށްފަހު ޗެކްތައް ހަވާލުކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގުޅާ އެ ފަރާތްތަކާ ޗެކްތައް ހަވާލު ކުރުން.
 • ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިމުމުން ހަވާލު ކުރެވިފައި ހުރި  ޕީވީތައް ޕީވީ އެންޓްރީން ކެނޑުމަށްފަހު، ޕީވީތަކުގެ ތަރުތީބުން ފައިލްތައް ހަދާ ޕީވީތައް ފައިލް ކުރުން.
 • ޕެޓީ ކޭޝްއިން ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް ޕެޓީކޭޝް ހަވާލު ކުރެވިފައި ހުންނަ ޑިޕާޓްމެންޓްތަކަށް ޕެޓީކޭޝް ޚަރަދުކޮށްފަ ގެންނަ ފޯމްތައް ކިއުބީއަށް އަޕްޓޭޑް ކޮށް، ފައިސާ ނެގުމަށް ޕީވީ ހަދާ ފައިސާ ނެގުން.
 • ވެންޑަރ އިންވޮއިސްތައް ލިބުމުން ރަނގަޅަށް ޗެކްކޮށް، އެކްސެލް އަދި ސޮފްޓްވެއަރ އަށް އެންޓްރީކުރުން.
 • ހަވާލުކުރަން ޖެހޭ ފައިސާ ހަވާލުކުރާ ފޯމުތައް ހެދުމާއި، ފައިސާ ހަވާލުކުރުން. އަދި އެއްގަމު ދަތުރާއި ކުއްލި ޚަރަދު ފައިސާ ފޯމުތައް އެންޓްރީކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 • ބަޖެޓް ޕްރޮޕޯސަލްތައް އެންޓްރީކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 • ފައިސާ ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި، އިންވޮއިސް ހެދުން.
 • ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
 • ޔުނިޓްގެ އެހެން މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
 • މީގެ އިތުރުން، (މަތީގައި ބަޔާން ވެފައި ނުވިނަމަވެސް) މަސައްކަތާއި/ވަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ވަޒީފާ އަށް އެންމެ ގާބިލް ފާރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް

 • ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން.
 • މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ.
 • މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުތަކާއި އާވިސްނުންތައް ހުރި މިންވަރު.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • ތަޢުލީމީ އެކްރެޑިޓެޑް ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކޮޕީ.
 • ކޮލެޖް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން.
 • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު / ސީ.ވީ (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)
 • މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް.
 • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ އާއި ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒު ގެ 1 ފޮޓޯ
 • ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް
 • ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭނަމަ، ވަޒީފާގައި އުޅޭކަން ބަޔާންކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އިންޓަވިއު ކުރުމާއި، ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން:

އިންޓަވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު  އެފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ސުންގަޑި

މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ފެބުރުވަރީ 09 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން މި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.psm.mv/careers އަށް ލިއުންތައް އަޕްލޯޑް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢްލޫމާތު:

މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3000207، 3000364 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

08 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

02 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ