ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮޑިޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޣުވެރިވެލައްވަވާ ފަރާތްތަކުން 13 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ބުރަސްފަތި ދުވަހުގެ  1400 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަން އަށް އެފަރާތެއްގެ ވަނަވަރާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 ން ހަވީރު 16:00 ށް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ފޯން ނަމްބަރ (3314057) އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދެމެވެ.

01 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ