މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

                       އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

         މިމިނިސްޓްރީއިން ތަރައްޤީކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019ގައި ކުރި އިއުލާން ނަންބަރ: 399/IUL) 141-L/141/2019) ގައިވާ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރިފަރާތުން މުއްދަތަށް ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެގްރީމަންޓް ބާތިލްކޮށް މިމަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން  އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއިއެކު ވާނީ ގެޒެޓްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

އަންގާރަ

11 ފެބްރުވަރީ 2019

 

11:00

 

 

29 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ