މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އާންމު ޢިއުލާން

ފަޅުރަށްރަށާއި ގުޅޭގޮތުން 22 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި މި މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: IUL)30-E/30/2019/13) އިޢުލާނު މިއަދު (28 ޖެނުއަރީ 2020) ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

28 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ