މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ އޮފީސް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ

5 ޖަނަވަރީ 2020 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރު ހިންގަމުންދަނީ ތީމުގޭ މެއިންޓަނަންސް އިމާރާތުގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހަވީރީހިނގުމުގައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ތާރީޚުން ފެށިގެން މި ސެންޓަރަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރަކީ 3300920 އަދި އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ [email protected] މިއެވެ. ވީމާ، މިކަން އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

                                                01 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

26 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ