ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

 

ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިންނަވަރު، ދިވެހިރާއްޖެ.

 

އިޢުލާން

 

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

                 

  

ހިންނަވަރުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް 01 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  ކުނިކަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 26 ޖެނުއަރީ  2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00ން މެންދުރުފަހު 14:00އަށް ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

         ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 06 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކެހުމާއިބޭހޭ" މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

                މިކަމާބެހޭގޮތުން ގަޑިޖެހުމުގެފަހުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނުވާ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

                            01 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

                            26 ޖެނުއަރީ 2020

26 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ