މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ރ. އަނގޮޅިތީމުގައި މި މިނިސްޓްރީއިން ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓޫރިސްޓް ވިޒިޓަރ ސެންޓަރ މި މިނިސްޓްރީއިން ދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 06 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

28 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

23 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ