މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް

    އިޢުލާން

 

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތުގައި އޮފީހަށް ބޭނުންކުރާ އޭރިޔާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އޮފީހުގެ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު IUL)88-ADHR/88/2019/88) :އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފުރިހަމަވާ ބިޑްތައް ލިބިފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް،  ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އޮފީހުގެ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2 ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

                      

ވީމާ، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ދެންނެވުނު މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 27 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 29 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

27 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

22  ޖަނަވަރީ  2020

22 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ