މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޭޖްއެމްޕްލޯއިމަންޓުގެދަސުން ބަދަރުބަލަހައްޓާނެ މީހަކުބޭނުންވެއްޖެ

ނަމްބަރ: (IUL)297-AD/INDIV/2020/05

އިޢުލާން

ވޭޖްއެމްޕްރޯއިމަންޓުގެ ދަށުން ބަދަރުބަލަހައްޓާނެ މީހަކުބޭނުންވެއްޖެ

           ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ވޭޖު އެމްޕްލޯރީމަންޓްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާނެ މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.

މަޤާމް:                            މަސައްކަތު

ބޭނުންވާ އަދަދު:                      1 (އެކެއް)

ވަޒީފާއަދާކުރަންޖެހޭ ތަން :             ނ.ވެލިދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ނ.ވެލިދޫ  

މަޤާމުގެ މުސާރަ:                     =/3100 (ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާ

ސަރވިސްއެލަވަންސް:                   -/1000 (އެއްހާސް ރުފިޔާ)

މަޤާމުގެ ގިންތި:                     ވަގުތީ

އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތައް:      މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތަކާއި، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތު:   1 (އެކެއް) އަހަރު

ޔުނިޓް:               ނ.ވެލިދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ / އިކޮނޮމިކް ސޯސަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް

1-      މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

-        ލިޔަންކިޔަން ، ދަތުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުން.

 2-     މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް

 1-      ބަނދަރު، އެއްގަމުވާޓަރގަޔާއި ކަނޑުތޮށީގަޔާއި ކަނޑުތޮއްޓަށް އަރާ ފާލަމުގެ ޗެންޗޭނުހޮޅިތަކުގައި ލައްޖެހިޔަނުދީ ފޮހެސާފްކުރުން، އަދި މިޗެންޗޭނުތަކަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ގެއްލުމެއްދޭތޯބަލާ ބެލެހެއްޓުން.

2-      ކަނޑުތޮށީގެ ވެލިއިންނަބައިގައި ފަޅާ ވިނަނޮޅާ އިންދާހައްދާ ރުކާއި ގަހުންއެޅޭފަތްފަދަ ތަކެތި ނަގާ ސާފްކުރުން.

3-      އެއްގަމުވާޓަރ، ކަނޑުތޮށި، ކަނޑުތޮއްޓަށްއަރާ ފާލަމުގެ ޝީޓްމައްޗާއި އެއްގަމުވާޓަރާގުޅިފައިވާ ގާޖެހި ޕޭމަންޓްމައްޗަށް އެޅޭ ވެލި، ފަދަ ތަކެތި ކަހާނަގާ ސާފްކުރުން.

4-      ކަނދުތޮއްޓާއި، އެއްގަމުޕޭމަންޓް ކައިރީގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމްރަގަޅަށް ބަލަހައްޓާ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ރަށުންބޭރުއުޅަނދުފަހަރާއި ، ރަށުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ފެންދޫކުރުން.

5-      ބަނދަރުގައި އުޅަނދުފަހަރުއަޅާ ބޭނުންކުރުމަށް އެއްގަމުތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށީގަޖަހާފައިވާ ބޯޑްތަކާއި ސްޓޭންޑްތައް ފޮހެސާފްކޮށް އެބޯޑް ތަކުގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ނޫންގޮތަކަށް އުޅަނދުފަހަރު އަޅާ ބޭނުންކުރަމުންދާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވައި ބަނދަރުބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހި ފައިވާ އުޞޫލަށް ފެއްތުން.

6-      ބަދަރަށްބާލާތަކެތީގެ ތެރެއިން ބަރުމުދާ (ހިލަ، ހިލަވެލި، ރާއްޖެވެލި، އެޅިގާ ، ލަކުޑިފިލާ ފަދަ ބަރުމުދާ ޕޭމަންޓްމަތީ ޖައްސާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވައި ޕޭމަންޓްގެ ބޭރުގައި ޖެއްސުވުން. އަދި މިގޮތަށް ބާލާތަކެތި ބާލާތާ 48 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ނުގެންދާނަމަ އެފަދަތަކެތި ބަހައްޓާފައިވާ ފަރާތެއްބަލާ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގާ އެފަދަތަކެތި ނެގުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 7-      ބަނދަރުމާލަމް ސާފްކޮށްބަލަހައްޓާ މާލަމްތެރެއަށް ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ބަރޯފަދަތަކެތި ވެއްދުން މަނާކޮށް އެކަން ހުއްޓުވުން.

8-      ބަނދަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލްކުރާތަން ފެނުމުން އެކަމެއް ނުކުރުމަށް އެންގުމުން އެއެންގުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލްނުކޮށްފިނަމަ ވަގުތުން އެކަން ވެލިދޫޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް އަންގާ ޕޮލިހުންގެ އެހީއާއެކު އެކަމެއް ހުއްޓުވުން.

 ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލްފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެކަންތައްތައް

 -          މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން/ ލިބިފައިވާ ހުނަރު / ތަޖުރިބާ

-          މަސައްކަތްކުރަންދަންނަ މިންވަރު

    މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި:

މިވަޒީފާއަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއެކު 28 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00ގެ ކުރިން ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

  1. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންފޯމް (އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)

2. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާއިމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިއުމެއް.

3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށްލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ކޯސްފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭސެޓްފިކެޓް ވަކިފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓްކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެކޮޕީ) އަދި މަސައްކަތުތަޖުރިބާދެނެގަތުމަށްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުންދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް

  1. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށް ފެންނާނޭ ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީ ، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ).

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު:

 މިމަޤާމަށް މީހުންހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއުއޮންނާނީ 2020 ޖެނުއަރީ 29 އާއި ފެބުރުއަރީ 06  އާއި ދެމެދު ވެލިދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. މިވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލައްވާފަރާތްތަކުން އެތާރީޚްގައި އިންޓަރވިއުއަށް ޙާޟިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިއްބެވުންއެދެމެވެ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

                  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ މިއިދާރާގެ 6560010 ނަމްބަރު ފޯނާއެވެ. ފެކްސް ނަންބަރަކީ 6560030 އެވެ. މެއިލް ކުރައްވާނީ    [email protected]އަށެވެ.

20 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ