ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޮނޑިމޭޒު ހޯލުގައި އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުން

ނަންބަރު:  IUL)120/1/2020/08)

އިޢުލާން

 

ގޮނޑިމޭޒު ހޯލުގައި އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުން

           މިޑިޕާޓްމަންޓުން ބާއްވާ އިމްތިޙާން ތަކާއި ވޯރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަން ބާއްވާ ހޯލްތަކުގައި ގޮނޑި މޭޒު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

     ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖަނަވަރީ 23 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ދުރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ޖަނަވަރީ 30 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުންދާ ފިލާބިލްޑިންގ2 ގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.

          24 ރަބީއުލް ޢޫލާ 1441

          19 ޖަނަވަރީ    2020     

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ