ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
1.މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ދިވެހި ލޭންގްވިޖް ޓީޗިންގ) - ރ.ދުވާފަރު

ފެބުރުވަރީ 2020 ގައި މި ޔުނިވަރސިޓީން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މި ބަޔާން ކުރާ ކޯސް ހިމެނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ކޯހަށް ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ 26 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ކޯހަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mnu.edu.mv  އިން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3345155 ފޯނާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

 

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

 

  1. މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ދިވެހި ލޭންގްވިޖް ޓީޗިންގ) - ރ.ދުވާފަރު

 

ކޯސްތަކުގެ ޝަރުތުތަކާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ:

http://courses.mnu.edu.mv/

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ