ކޮނޑޭ ސްކޫލް، ގއ.ކޮނޑޭ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ.

01 ފެބްރުވަރީ 2020 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2020 އަށް މިސްކޫލަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ ސުކޫލުގެ މުދާތައް ބެހެއްޓުމަށް ކުޑަވެގެން 144 އަކަފޫޓުގެ ގުދަނެއް ކުއްޔަށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 21 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، 27 ޖަނަވަރީ 2020ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.    

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ