މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ. ދުވާފަރު ގެތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން (22.12)

c

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

    ރ. ދުވާފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                  ނަމްބަރ: (IUL)304-EDS/304/2020/10

 

 

އިޢުލާން

 

ރ. ދުވާފަރު ގެތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއިބެހޭ:  

                     ރ. ދުވާފަރު 22.12 ނަމްބަރުގޭ ރ. ކަނދޮޅުދޫ ހާވިލާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުޙްސިނު އަބޫބަކުރު ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މިގޭ އޭނާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން މިގެއާއިބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް އަދި ޝަކުވާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރީއަތަށް މިގެއާއިބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެކަން މިއަދުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

                     މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ ކަމެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، އެފަދަ ކަމެއްނެތީ ކަމަށްބަލައި، ރ. ދުވާފަރު 22.12 ނަމްބަރުގޭ ރ. ކަނދޮޅުދޫ ހާވިލާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުޙްސިނު އަބޫބަކުރު ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                     20 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

                     15 ޖެނުއަރީ 2020

 

 

 

                                                              އިބްރާހީމް ނަޞީރު

                                                       ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 

 

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ