މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފައިނުވާ އަދި ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުން

 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަ ކުރުން

މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ، މީރާގެ އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފައިނުވާ އަދި ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ. 

މި ފަރާތްތަކަކީ މާލެ، ވިލިނގިލި، ހުލުމާލެ، އަދި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.

 

20 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ