ތުޅާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާހާނާ އަދި ވޮޝްރޫމް ޢިމާރާތް ކުރުން

                           `                                    

                                                           އިޢުލާން ނަންބަރ:03/IUL)GS56/2020)

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

IUL)/GS-56/2019/55) ކުރި އިއުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވާތީ އަލުން އިއުލާންކުރުން.

  1. މި ސްކޫލްގައި 2 ފާހާނާ އަދި 3 ވޮޝްރޫމް އެޅުމަށް ބޭނުންވާތީވެ، މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  2. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020 ޖެނުއަރީ 16 އިން 2020 ޖެނުއަރީ  20އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:30 އިން 13:30 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2020 ޖެނުއަރީ 20 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  4. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2020 ޖެނުއަރީ 21 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 1:001 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.
  5. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ޖެނުއަރީ 28 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.
  6. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  7. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ތުޅާދޫ ސްކޫލް

ބ. ތުޅާދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6600136

އީ-މެއިލް: [email protected]

                                20 ޖުމާދުލްއޫލާ 1441

                                15  ޖެނުއަރީ 2020  

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ