ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަމްބަރު:   (IUL) 451-HR/1/2020/2(09 ޖަނަވަރީ 2020) އިޢުލާނު ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

           20 ޖުމާދަލްޢޫލާ   1441

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ