ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއެޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުންނާއި ހުޅުމާލެ ހާފްވޭ ހައުސްއިން ކ.މާލެއާ ދެމެދުގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށްޓަކައި 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަނޑުދަތުރުކުރާނޭ އުޅަނދެއް މިއެޖެންސީއަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

                                             ނަންބަރު: IUL)434-A/434/2020/6)

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

 

       މިއެޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުންނާއި ހުޅުމާލެ ހާފްވޭ ހައުސްއިން ކ.މާލެއާ ދެމެދުގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށްޓަކައި 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަނޑުދަތުރުކުރާނޭ އުޅަނދެއް މިއެޖެންސީއަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

       ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ.

ތަފްސީލް

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

21 ޖަނަވަރީ 2020

އަންގާރަ

11:00 (މެންދުރުކުރި)

 

 

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ