މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ހަފްތާ ރެސް" 2020

                             އިޢުލާން

"ހަފްތާ ރެސް" 2020

     

          17 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ރުއްގަނޑު 1 (އެކެއް) ގައި  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަފްތާރެސް ކެންސަލްވި ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ